Adatvédelmi irányelvek

A jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy a Kokas Klára Agape Zene-Életöröm Alapítvány (továbbiakban Alapítvány) általi adatkezelés megkezdése előtt Ön tájékozódhasson arról, hogy az Alapítvány az Ön adatait miért és mire használja, valamint, hogy Önt milyen jogok illetik meg, és azokat hogyan gyakorolhatja.

Adatkezelő neve: Kokas Klára Agape Zene-Életöröm Alapítvány

Székhely: 1119 Budapest, Bocskai út 77-79. B./349., Levélcím: H-1537. Bp. Pf.: 384.

Adószám:18009578-1-43

nyilvántartási szám: 01/01/511.

Képviselő neve: Nemes László Norbert a kuratórium elnöke

Adatfeldolgozók: az Alapítvány könyvelésével, beszámolói elkészítésével megbízott  Pro Ben Könyvelő és Szolgáltató Kft. (székhely: [1123 Budapest, Greguss utca 4. I./7.]; cégjegyzékszám: [01-09-908043]; ill. az Alapítvány által fenntartott és online regisztrációt,  vásárlást, hírlevélküldést is lehetővé tevő kokas.hu weboldal működtetője a SOMA SLOVENSKO s.r.o. cég (székhely: SK-98 601 Filakovo, Daxnerova  13/194, Szlovákia).

Az Alapítvány a személyes adatok kezelése során mindenkor szem előtt tartja az adatkezelés alapelveit, azaz a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság, integritás és bizalmas jelleg, alapértelmezett és beépített adatvédelem és az elszámoltathatóság elveit. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: inftv.) 5. § (1) bekezdés a, alpontja szerint az érintett hozzájárulása.

Személyes adatokat csak a mindenkor hatályos és az általa végzett tevékenységekre irányadó jogszabályokban meghatározott felhatalmazások keretei között kezel Önről, vagy más érintettekről. Az Alapítvány kizárólag az általa folytatott tevékenységre irányadó szerződésekben és a tevékenységére irányadó jogszabályokban foglalt rendelkezéseknek megfelelően, az ott meghatározott célokra használja fel a felvett, illetve átadott, illetőleg bármilyen módon az Alapítvány rendelkezésére bocsátott vagy tudomására hozott – ideértve az Ön által benyújtott dokumentumokon, szerződéseken, igazolásokon, nyomtatványokon feltüntetett, továbbá különösen más adatkezelőtől átvett vagy bármely egyéb formában hozzáférhetővé tett – adatokat.

A kezelt adatok köre:

1. Az Alapítvány által tartott tanfolyami képzésben résztvevők által a jelentkezés ill. a képzési szerződés megkötése, az alapítványi kiadványok megvásárlásához tartozó számlakiállítás, valamint adományozás  során megadott adatok:

Név, Születési név, Születési hely és idő, Anyja neve, Állandó lakhely, E-mail cím, telefonszám,            Adóazonosító szám, Munkahely/munkakör.

2. A tanfolyam során születő anyagok, dolgozatok, sajátélmény leírások, melyet a résztvevők papíralapon, vgy elektronikus formában küldenek meg a kizárólag a tanfolyam vezetőinek.

3. A tanfolyam vezetői által kiértékelt hallgatói anyagok, dolgozatok, hallgatói értékelések.

4. Az Alapítvány által fenntartott és a SOMA SLOVENSKO s.r.o. cég (székhely: SK-98 601 Filakovo, Daxnerova  13/194, Szlovákia) által működtetett kokas.hu domain név alatt futó honlap hírlevél ill. vásárlási moduljának használatakor megadandó adatok:

Vezetéknév, Keresztnév, E-mail, Telefon, Jelszó (2x)

5. Az Alapítvány által szervezett Szakmai Napok anyagai

Adatok forrása, felvétele, tárolása, továbbítása

Az Alapítvány az Ön személyes adatait kizárólag a megkötött képzési szerződésekben, valamint a tevékenységére irányadó jogszabályokban, valamint az adatfelvételkor meghatározott célból – illetve adatátvétel esetén, az ott jelzett célból – használja fel. 

Amennyiben az Alapítvány bármilyen más célra is fel kívánná használni az Ön vagy egyéb érintettek adatait, arra csak a következő esetekben kerülhet sor:

         jogszabályváltozás vagy a jogszabályoknak való megfelelés szükségessége

          a felhasználási cél változása, melyről az Alapítvány értesíti az érintetteket

         adatátvétel esetén, ha az új célú felhasználást az adatátvételkor nem zárták ki, akkor az eredeti adatkezelő egyidejű értesítésével;

A z Alapítvány és Ön közötti szerződéses kapcsolat(ok) esetén megvalósuló, illetve egyéb konkrét felhasználási tevékenységeket a megkötött konkrét szerződések, továbbá a mindezekhez kapcsolódó nyilatkozatok és tájékoztatók tartalmazzák.

Az Alapítvány adatkezelésének maximális időtartama eltér attól függően, hogy az adatok kezelése milyen jogalapon történik.

a. szerződéses jogalap esetén: a szerződéses jogviszonnyal összefüggő valamennyi adatot a szerződéses jogviszony megszűnését követő 8. év végéig kezeli, kivéve azon egyedi eseteket, ha jogszabály ennél hosszabb megőrzési időt ír elő.

b) jogszabályon alapuló adatkezelés esetén: a vonatkozó jogszabályban előírt határidő lejártáig kezeli az Ön személyes adatait.

c) jogos érdek esetén: az Ön jogos érdekeinek érvényesítése és védelme érdekében kezelt adatok megőrzési ideje ezen jogos érdek fennállásához igazodik, ez – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a jogos érdek megszűnésétől számított 8. év vége.

d) hozzájárulás esetén: az Ön személyes adatait a hozzájárulás visszavonásáig.

 

Az Alapítvány a tevékenységére irányadó jogszabályok rendelkezései alapján a tevékenységéhez

kapcsolódó, illetve jogszabály által végezni rendelt olyan tevékenységét, amelynek során adatkezelés,

adatfeldolgozás vagy adattárolás valósul meg, az adatvédelmi előírások betartása mellett kiszervezheti,

vagyis azok végzésével más szervezetet bízhat meg. Az ezen kiszervezett tevékenység végzéséhez szükséges

adatátadás a kiszervezett tevékenységet végző részére nem jelenti a személyes adatok  sérelmét.

 

Személyes adatot az Alapítvány akkor továbbít, ha ahhoz Ön hozzájárult, vagy Önnel megkötött szerződés, illetve jogszabály azt megengedi, vagy ahhoz az Alapítványnak vagy az adattovábbítással érintett harmadik félnek jogos érdeke fűződik.

Az adatok törlése

A korlátozott tárolhatóság elvének megfelelően adatkezelési tevékenységét az Alapítvány kizárólag a

jogszabályokban meghatározott és/vagy kizárólag csak az adatkezelési cél megvalósulásához szükséges

mértékben és ideig folytatja, a jogszabályokban meghatározott feltételek és/vagy az adatkezelési cél

megszűntével az adatokat törli, vagy – ha erre lehetősége van – anonimizálja.

 

Az adatkezelés fentiekben meghatározott időtartama letelte előtt Ön a következő esetekben kérheti adatai törlését:

         ha a törlésnek nincs jogi akadálya, vagy az Alapítvány, illetve más az ügylettel, adatkezeléssel érintett harmadik személy jogos érdekét, így elsősorban a jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez fűződő érdekét a törlés nem sérti;

         ha Ön az adatkezelési hozzájárulását visszavonta, kivéve, ha jogszabály vagy szerződés a törlést kizárja vagy az Alapítvány, illetve más az ügylettel, adatkezeléssel érintett harmadik személy jogos érdeke elsősorban jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez fűződő érdeke az adatok további kezelését lehetővé teszi;

         ha jogszabály az adatok törlését elrendeli;

         ha azt bíróság vagy hatóság jogerősen elrendelte. érintett harmadik személy jogos érdekét, így elsősorban a jogi igények előterjesztéséhez,

 

COOKIE tájékoztató

A Kokas Klára Agape Zene-Életöröm Alapítvány honlapja (kokas.hu) a megfelelő működéshez sütiket – angolul cookie-at – használ. Ezek kis méretű adatfájlok, melyek megkönnyítik a honlap használatát, elősegítik, hogy a honlap a látogatók számára a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa, emellett támogatják a minél hatékonyabb információszerzést. A sütik automatikusan kerülnek az Ön számítógépére egy weboldal meglátogatásakor.

A sütik a honlap üzemeltetője részére is számos fontos információval szolgálnak. Segítségükkel tudjuk a honlap funkcióit, szolgáltatásait fejleszteni, optimalizálni a honlap látogatóinak használati szokásai alapján: pl. az Ön által használt IP-cím, a használt  böngésző típusa, a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (például típus, beállított nyelv), bejelentkezési adatai, vásárlás esetén kosara aktuális tartalma, a látogatás pontos időpontja, az előzőleg látogatott oldal címe, a meglátogatott oldal, aloldal, használt funkció vagy szolgáltatás és az oldalon töltött idő.

A honlap látogatottságára vonatkozó statisztikai adatokat a Google Analytics szolgáltatás nyújtja. https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage 

A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasíthatja vagy letilthatja. Letiltás esetén előfordulhat, hogy a weboldal bizonyos funkciói nem működnek rendeltetésszerűen. A már a számítógépen lévő eltárolt sütiket bármikor lehet törölni.

A sütik által tárolt információk kizárólag az itt leírt célokra kerülnek felhasználásra, és semmiképpen nem használjuk fel azokat az Ön személyazonosságának megállapítására. A honlap üzelmeltetője nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

További információkért látogasson el a sütik nemzetközi összefoglaló oldalára, mely angol, francia, német és spanyol nyelven nyújt további hasznos tanácsokat: http://www.allaboutcookies.org/   

A honlap üzemeltetője:

Név:  SOMA SLOVENSKO s.r.o.

Cím: SK-98 601 Filakovo, Daxnerova  13/194, Szlovákia                                                                                                                                                                    

Tevékenység: Szerver üzemeltetés, webáruház